Regulamin


Dostawa produktów

Realizacja zamówienia


Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Korzystamy z następujących przewoźników, aby dostarczyć zamówienia: Inpost, Poczta Polska, DPD.

Klient ma również możliwość osobistego odbioru zamówienia po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. Produkt można odebrać w ciągu 7 dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia.


Śledzenie zamówienia

Jeśli przewoźnik zapewni numer śledzenia, zaktualizujemy Twoje zamówienie o informacje dotyczące śledzenia. Należy pamiętać, że niektóre zamówienia korzystające z Poczty Polskiej nie będą miały możliwości śledzenia przesyłki.


Opłata za wysyłkę

Stawka pobierana za wysyłkę Twojego zamówienia zależy od wagi twoich produktów i twojej lokalizacji. Przed realizacją zamówienia wyświetli się koszt całkowity z rozbiciem na dostawę oraz cenę produktu. W przypadku braku akceptacji kosztu dostawy masz możliwość rezygnacji z zamówienia.


Zamówienie kilku produktów

Jeżeli kupisz w sklepie produkty, z których część będzie niedostępna, wyślemy do Ciebie produkty dostępne na magazynie. Kiedy pozostałe produkty staną się dostępne, doślemy do Ciebie resztę zamówienia. Za koszt drugiej przesyłki nie zostanie naliczona dodatkowa opłata.


Zwroty i wymiany

Jak zwrócić produkt

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg ww. terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Aby dokonać zwrotu, produkt musi być w oryginalnym, nieużywanym, nieotwartym opakowaniu, chyba, że wystąpiła wada fabryczna opakowania.
Chęć zwrotu należy oznajmić drogą mailową lub pocztową zgodnie z poniższą instrukcja. Aby zwrot został uznany należy odesłać zakupione produkty w ciągu 14 dni od daty zakupu.

1. Wyślij e-mail na adres [email protected] z informacją zgodnie z poniższą formatką:
powód zwrotu produktów (opcjonalnie)
– numer zamówienia
– informacja na temat odbiorcy oraz rachunku bankowego na jaki ma zostać dokonany zwrot (w przypadku braku informacji zwrot zostanie wykonany na ten sam rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność).

2.Prześlij zwracany przedmiot na adres:
Pacific Elixir sp. z o. o.
Czerniakowska 73/79

00-718 Warszawa

3. Dołącz do paczki podpisany list z podaniem przyczyny zwrotu (opcjonalnie) i oryginalny paragon lub fakturę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Zwroty – wyjątki
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do transakcji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Wymiany
Jeśli element jest nienaruszony w oryginalnie nieotwartym stanie, będzie kwalifikował się do wymiany na inny przedmiot o równej lub niższej wartości lub doładowania w sklepie.

Działalność sklepu

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
Imię, nazwisko, adres do wysyłki.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: Pacific Elixir sp. z o. o., ul. Czerniakowska 73/79, 00-718 Warszawa

Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
– płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 12 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
– płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – Pacific Elixir sp. z o. o.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Shopping Cart
Scroll to Top